Vedtægter for East Coast Lindedance
Vedtægter for East Coast Linedance

§§§§§§§§

§ 1

Navn og Hjemsted:
Foreningens navn er East Coast Linedance, stiftet 9. maj 2005.
Foreningen har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 2

Formål:
Foreningens formål er at fremme interessen og muligheden for at danse linedance og herigennem skabe livsglæde og højt humør.

§ 3

Optagelse af medlemmer:
Personer optages som medlemmer af foreningen, så snart det årlige kontingent er betalt. Personen kan prøve at danse 2 gange og tredje gang skal kontingentet betales via overførsel til banken.

§ 4

Udmeldelse af medlemmer:
Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5

Regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal sørge for at alle oplysninger er tilgængelige for revisorerne. Konti i pengeinstitut noteres i foreningens navn. Alle større udgifter skal godkendes af bestyrelsen.

§ 6

Sæson og kontingent:
Den faste sæson: medio august til primo december og primo januar til ultimo april. Kontingentet og sæsonen fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales forud for hver sæson. Hvis det af uforudsete årsager skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen hæve kontingentet for næste sæson. Dette skal dog meddeles medlemmerne ved opslag i foreningen samt på foreningens hjemmeside.

§ 7

Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle dens anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer (jvf. dog § 8). Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med 14 dages varsel ved opslag i foreningen samt på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af suppleant for revisor
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Til generalforsamlingen har bestyrelsen ret til at indbyde repræsentanter udenfor klubben.

§ 8

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen:
Kun fremmødte medlemmer på generalforsamlingen har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises på forlangende. De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 9

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor:
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre menige medlemmer. Af hensyn til valgproceduren benævnes de menige medlemmer  hhv. A, B og C. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 medlemmer er på valg i ulige år.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, som er på valg hvert år.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor samt 1 revisor suppleant.
Valgbare er alle som er fyldt 18 år. Lige år er formand, kasserer og menigt medlem A på valg. Ulige år er næstformand, sekretær og menigt medlem B og C på valg.

§ 10


Bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerer sig på et møde snarest efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er fremmødt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.
I tilfælde af afgørelser, hvori stemmelighed finder sted, er formandens stemme afgørende.
Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.
Der føres beslutningsreferat over alle bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktionstid indtræder suppleanten for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når  1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles efter samme regler som en ordinær generalforsamling.

§ 12

Tegningsret:
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Kasseren har fuldmagt til foreningens bankkonto.
Foreningen hæfter kun med sin formue.
Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for en evt. gæld i foreningen.

§ 13

Regnskabet:
Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Alle større udgifter skal vedtages af bestyrelsen.
Regnskabsperioden følger kalenderåret.
Regnskabet skal foreligge til revision senest 3 uger før generalforsamlingen.
Foreningens kontante beholdning skal indsættes på en konto i et pengeinstitut i kommunen under foreningens navn.

§ 14

Revision:
Revisoren forelægges regnskabet til revision 3 uger før generalforsamlingen. Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn, hvor eventuelle misforhold straks skal meddeles bestyrelsen.
Revisoren har adgang og taleret til generalforsamlingen.

§ 15

Beklædning:
Beklædning og dragter, der er indkøbt af foreningen til brug ved opvisninger og lignende, tilhører foreningen. Disse må kun ændres / tilpasses efter aftale med bestyrelsen, og må kun anvendes til anskaffelsesformålet eller i foreningens interesser.

§ 16

Opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt 2/3 af generalforsamlingen stemmer derfor, på den i samme anledning indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Foreningens eventuelle formue fordeles til ungdomsarbejde og idrætslige formål i Frederikshavn Kommune.

§ 17

Vedtægter:
Ovenstående vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. maj 2005
Vedtægtsændring godkendt d.28/4 2022